ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας και κοινωνικής ένταξης των νέων σε περίοδο οικονομικής κρήσης

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ In4Youth

Το αντικείμενο του προγράμματος In4Youth, επικεντρώθηκε στη μελέτη των διαδικασιών ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια στην κοινωνική τους ένταξη σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Βασίσθηκε στην ανάλυση δυο σημαντικών παραγόντων -το κοινωνικό κεφάλαιο και το πολιτισμικό κεφάλαιο- και ανέλυσε το μετασχηματισμό τους σε ανθρώπινο, οικονομικό και επιχειρηματικό κεφάλαιο, ως αποτέλεσμα καινοτόμων και δημιουργικών νεανικών πρακτικών.

Κεντρική υπόθεση της έρευνας είναι o «κατατεμαχισμός» της σύγχρονης νεολαίας σε διαφορετικές ομάδες,  όπου κάθε μία από αυτές είναι προσκολλημένη σε αντιφατικές πολιτικές, κοινωνικές πρακτικές και δίκτυα που βασίζονται σε διαφορετικού τύπου συσσώρευση κεφαλαίου.

Μεθοδολογια

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης παρουσιάστηκαν σε δύο (2) ημερίδες που έλαβαν χώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και εκπρόσωπων Επιστημονικών και Κοινωνικών Φορέων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.