Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Φιλοσοφία

«Στο σημερινό δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον με την συνεχή διακίνηση κεφαλαίων, την άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δικτύων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ευέλικτες και ικανές να αλλάζουν μορφή και σχήμα, προσαρμόζοντας τις οργανωτικές τους δομές και διαδικασίες, τα συστήματα διοίκησης, την κουλτούρα και τη νοοτροπία τους στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ( Swot Analysis)
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Στρατηγικής
 • Strategic Positioning

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
 • Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Business Process Reengineering)

 • Μέτρηση Απόδοσης Παραγωγικότητας ( Business Balance Scorecard)
 • Αξιολόγηση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 • Σύνταξη Κανονισμών Εργασίας
 • Σχεδιασμός Οργανογράμματος
 • Αξιολόγηση Απόδοσης
 • Προσδιορισμός Αναγκών & Ανάπτυξης  Στελεχών

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
 • Μέτρηση Πιστότητας Πελατών
 • Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα (Focus Group)
 • Mystery Shopping
 • Marketing Plan

Ομάδα

Ειδικευμένα στελέχη και ομάδες εργασίας, με πολυετή εμπειρία σε Πολυεθνικές και Ελληνικές επιχειρήσεις, υποστηρίζουν τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να αποφύγουν τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος και να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Με απώτερο σκοπό την ισχυροποίηση της επιχείρησης στην αγορά, ενισχύονται τα δυνατά και βελτιώνονται τα αδύναμα σημεία της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην χάραξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.