ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

Προσαρμογή Διεθνών Προτύπων / Διαδικασιών Πολυεθνικής Εταιρείας για την Ελλάδα και Ιταλία

Στόχος του προγράμματος ήταν ο συνδυασμός άμεσου αποτελέσματος και μέγιστης δυνατής ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στα πλαίσια των αναγκών της επιχείρησης. Η επέμβαση της Executive Options επικεντρώθηκε στην:

  • Βελτίωση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ στελεχών όλων των βαθμίδων της επιχείρησης
  • Εμβάθυνση των λειτουργικών ικανοτήτων και υιοθέτηση “Best Practices”
  • Καθοδήγηση με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικής για τη λειτουργία και δράση μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον
  • Βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών και δυνατότητα αντιμετώπισης χειρισμού αλλαγών
  • Συμμετοχή ως προς την κατανόηση των στόχων και των αρχών της επιχείρησης, των βασικών εργασιών και των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει

Το έργο περιλάμβανε Coaching, Αναγνώριση και Δέσμευση Εργαζομένων καθώς και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Διαφορών. Υλοποιήθηκε επιτυχώς στις θυγατρικές της Ελλάδας και της Ιταλίας μέσω e-learning.

Μεθοδολογια

Στα σεμινάρια παρουσιάσθηκαν και προσδιορίσθηκαν εναλλακτικές μορφές κουλτούρας και αναλύθηκε η μεθοδολογία διαχείρισης του σύνθετου και ισχυρού πλέγματος αντιστάσεων που λειτουργούν σε κάθε προσπάθεια αλλαγής της.

Αποτέλεσμα των σεμιναρίων ήταν η ενίσχυση των ικανοτήτων των στελεχών πάνω σε θέματα αλλαγής και διαπροσωπικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, στοχεύσαμε στην κατανόηση του ζωτικού ρόλου κάθε στελέχους στη διαδικασία της αλλαγής της εταιρείας και στη δημιουργία μιας κοινής φιλοσοφίας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.