ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ»

Περιγραφή Έργου / Διάρκεια / Εμβέλεια

Με βάση την μεθοδολογία του Customisation, η Executive Options υλοποιεί προγράμματα Επιχειρησιακών Αγγλικών με Επιπρόσθετη Αξία (Added Value), συνολικής διάρκειας 7.400 εκπαιδευτικών ωρών, για μια από τις μεγαλύτερες ΔΕΚΟ Πανελλαδικά.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, η εταιρεία αξιοποιεί, μία αρκετά μεγάλη ποικιλία τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εμπειρική έρευνα, όπως είναι το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και η παρατήρηση. Βασική τακτική είναι η αξιοποίηση των ακόλουθων μεθοδολογικών εργαλείων:

  • Γραπτό ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση
  • Προσωπική συνέντευξη με τον/τους αρμόδιο/ους εκπαίδευσης της επιχείρησης
  • Συζήτηση με όλη την ομάδα ή με ομάδες εκπαιδευομένων
  • Δημιουργία ειδικών Focus Groups από τους εκπαιδευόμενους

Η εισαγωγή και υιοθέτηση σημαντικών νέων και καινοτόμων πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι κάτωθι καινοτόμες ενέργειες:

Μεθοδολογια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Αυξημένο Αίσθημα Προσαρμοστικότητας των Εργαζομένων
  • Βελτίωση και Αύξηση της Παραγωγικότητας
  • Κατανόηση του Εξωτερικού και Διεθνούς Περιβάλλοντος
  • Ανύψωση του Ηθικού των Εργαζομένων
  • Αυξημένη Ελκυστικότητα της Επιχείρησης ως Εργοδότη
  • Αύξηση της Οργανωσιακής Σταθερότητας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.