Δικτύωση & Αξιοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Φιλοσοφία

«Η αξιοποίηση σειράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), αποτελεί σημαντική πηγή άντλησης χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Με την κατάλληλη αξιοποίηση και ενεργοποίηση διακρατικών σχημάτων αναπτύσσονται καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς της παραγωγικής δικτύωσης και του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξωστρέφεια και ενδυνάμωση επιχειρήσεων και φορέων.»

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

 • Αξιοποίηση Δράσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Συμμετοχή σε Ταμεία Χρηματοδότησης
 • Αξιοποίηση σε Δράσεις Ενίσχυσης Απασχόλησης
 • Συμβουλευτική για την Ίδρυση Start Up

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 • Εκπόνηση Προκαταρτικών Μελετών
 • Σύνταξη Τεχνοοικονομικών Μελετών και Τεχνικών Δελτίων
 • Παρακολούθηση Υλοποίησης της Επένδυσης
 • Σύνταξη Απολογιστικών Εκθέσεων Έργου

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

 • Δημιουργία Εταιρικών Σχημάτων ( Επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, Ερευνητικά Κέντρα)
 • Προσδιορισμός Καινοτόμων  Ερευνητικών Δράσεων
 • Ένταξη Ερευνητικών Καινοτομιών στην Επιχειρησιακή Λειτουργία
 • Στρατηγική και Δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΟΙΣΠΕ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Δημιουργία Ευρωπαϊκών Δικτύων
 • Αξιοποίηση Προγραμμάτων (Horizon 2020 ,Erasmus, Interreg )
 • Σύνταξη Προτάσεων / Παρακολούθηση και Διαχείριση Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη Δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΓΕΓΕΤ)

Ομάδα

Διαθέτοντας ένα παγκόσμιο δίκτυο, Πανεπιστήμιων, Ερευνητικών Κέντρων, Ινστιτούτων και Επιχειρήσεων, αλλά και την εμπειρία από την επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων ερευνητικών δράσεων, συνεχίζουμε την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός των δράσεων είναι η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω Clustering και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού.