Οργάνωση Επιχειρηματικών Συνεδρίων/Ημερίδων

Φιλοσοφία

«Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, των ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων, όλες οι επιχειρήσεις - πρέπει να «δρουν» στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, επιλέγοντας το «βέλτιστο» μοντέλο διεθνοποίησης. Οποιαδήποτε τοπική πρωτοβουλία οφείλει να έχει προσανατολισμό εξωστρέφειας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι αρχές αυτές εμπεριέχονται στο νόημα του “Incentive for Glocal Growth”. Βασικό μέσο διάχυσης των πρωτοβουλιών αυτών είναι η διοργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια.»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 • Θεματική Επιχειρηματική Ανάπτυξη / Δικτύωση
 • Προώθηση Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών (Innovation)
 • Επιχειρηματική Ενημέρωση για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας
 • (Glocal Knowledge Transfer - Intercultural Communication)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Οπτικοακουστικά Μέσα (Απομαγνητοφώνηση, Εκτυπώσεις Πρακτικών, Video)
 • Υπηρεσίες Διερμηνείας - Μετάφρασης
 • Γραμματειακή Υποστήριξη - Υποδοχή
 • Μέριμνα Χώρου Διάταξης, Αίθουσα – Catering

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Χάραξη Επικοινωνιακής Στρατηγικής
 • Προσδιορισμός & Προφίλ Target Group
 • Δημιουργία Λογοτύπου (Logo)
 • Έντυπο Υλικό (Αφίσες, Προσκλήσεις, Πρόγραμμα, Banners )

SOCIAL MEDIA & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πλέγματος & Στρατηγικής Social Media
 • ( Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
 • Pinterest, Tumblr, Foursquare
 • Blogs

Ομάδα

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάληψη και διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων παρέχοντας ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων. Τα στελέχη μας μεταξύ άλλων έχουν υλοποιήσει συνέδρια και ημερίδες όπως « in for youth» με Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και Ημερίδα για την Δημόσια Διοίκηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδας.