Υπηρεσίες

Τι προσφέρουμε

1.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Executive Options παρέχει στις επιχειρήσεις ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους εργαζόμενους και τα στελέχη. Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιτυγχάνει την εξέλιξη και την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων με μετρήσιμα αποτελέσματα για την εταιρεία. Επίσης, κατόπιν αξιολόγησης, η εταιρεία μας σχεδιάζει προγράμματα ανάπτυξης και τοποθέτησης στελεχών στην κατάλληλη θέση. Δημιουργούμε συστήματα στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με μετρήσιμα αποτελέσματα για την επιχείρηση.

2.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στην Executive Options παρέχουμε σε διευθυντικά στελέχη την πληροφόρηση που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της επιχείρησής τους. Οι σύμβουλοί μας είναι στη διάθεση των πελατών μας για μεμονωμένη ή συνεχή συμβουλευτική απασχόληση στους τομείς του εξορθολογισμού και της βελτίωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι έχουν εξειδικευμένη εμπειρία στην αναγνώριση προβληματικών τομέων, στην επίλυση προβλημάτων και την παροχή των εργαλείων εκείνων που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να επεκταθεί και να γίνει περισσότερο αποτελεσματική.

3.

Οργάνωση Επιχειρηματικών Συνεδρίων/Ημερίδων

Η Executive Options, όσον αφορά στην οργάνωση εξειδικευμένων συνεδρίων, εφαρμόζει τις πλέον καινοτόμες και δημιουργικές διαδικασίες καθώς και όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες, απευθυνόμενη σε στοχευμένο ακροατήριο προκειμένου να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους πελάτες μας. Οι σύμβουλοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην επίλυση της ευρείας κλίμακας προκλήσεων και μοναδικών καταστάσεων που παρουσιάζονται κατά την οργάνωση και την διάρκεια των συνεδρίων.

4.

Δικτύωση & Αξιοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η Executive Options έχει την δυνατότητα να παρέχει στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων πληθώρα οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της δημιουργίας κεφαλαίου και της διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων. Οι σύμβουλοί μας, με εμπειρία στους τομείς των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των εταιρικών συμβάσεων/συμφωνιών, μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες μας στην δημιουργία της απαραίτητης κεφαλαιακής βάσης για την Εγχώρια και Παγκόσμια ανάπτυξή τους.