ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική πηγή άντλησης χρηματοδότησης κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, σε Εκδοτικό Οργανισμό για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, εκπονήθηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από δράσεις του ΕΣΠΑ την περίοδο 2013-2014.

Το πρόγραμμα αφορούσε

  • Αγορά Μηχανημάτων Παραγωγής
  • Καθιέρωση Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001 και 27000
  • Αγορά Μεταφορικών Μέσων
  • Κτιριακές Παρεμβάσεις

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου επενδύσεων και την υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Μεθοδολογια

Η υλοποίηση της επένδυσης, συνέβαλε καθοριστικά στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της επιχείρησης, μέσω της χρήσης πόρων, ενδυναμώνοντας έτσι την εξωστρέφειά της και την καθιέρωσή της στον κλάδο της.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.